Zastupování v Praze

Obchodní kancelář

Realitní kancelář

Daňová  kancelář

Poradenství ISO

Pohledávky

Kontakt

Home page

 

POHLEDÁVKY

 

 

Naše kancelář připravila pro Vás komplexní servis v oblasti řešení pohledávek za dlužníky po lhůtě splatnosti formou:

 • odkupu pohledávek

 • vymáhání pohledávek právní cestou

 • vymáhání pohledávek mimosoudní cestou

 • prodej pohledávek, realizací pohledávek prodejem třetí osobě

 • zápočtem pohledávek, správa a řešení závazků

 • zástavní a zajišťovací úkony (jedná se především o realizaci zástav movitého či

 • nemovitého majetku, směnky, blankosměnky-směnečná prohlášení, smlouvy o

 • převodu vlastnických práv, notářské zápisy s doložkou vykonatelnosti-exekuční titul) atd

 • realizací pohledávek prodejem třetí osobě

 • správa portfolia pohledávek - zahrnuje veškeré písemné, telefonické, upomínky,

 • výzvy k úhradě, urgence, osobní jednání s dlužníky atd.

 

 

 

Titul pohledávky :

 • Pohledávka musí mít prokazatelný právní titul, to znamená, že musí být oprávněná, nesporná a věrohodně doložena na základě dokladů a listin, např. soudního rozhodnutí, notářského zápisu, smlouvy o půjčce, směnky v prvopisu, uznání dluhu, smlouvy o dodávkách, smlouvy o provedené práci, na základě objednávky, dodacího listu a faktury atd. Pohledávka nesmí být předmětem soudního sporu ani v šetření orgánů činných v trestním řízení.

 • Vymáháme pohledávky jejichž výše činí minimálně 50.000,- Kč.  Z vlastní praxe u nižších částek pohledávky bohužel někdy účelně vynaložené náklady spojené s složitějším vymáháním převýší vlastní cenu pohledávky.

 • Dohledatelnost dlužníka na adrese uvedené věřitelem. Dlužník nesmí být ve vazbě, výkonu trestu a nesmí být absolutně nekontaktní na neznámém místě pobytu.

 • Pohledávka nesmí být promlčena ve smyslu obchodního, či občanského zákoníku.

 • Pohledávka nebyla vymáhána jinou agenturou či společností ani jinou třetí osobou.


Pokud jsou splněny výše uvedené body, pak na základě prvního kontaktu s věřitelem a na základě předání základních dokumentů o pohledávce si ve lhůtě tří týdnů celou záležitost důkladně prověříme. Na základě zjištěných skutečností buď pohledávku odmítneme z důvodu absolutní nevymahatelnosti, anebo při zjištění pozitivních informací vymáhání pohledávky přijmeme.

 

Přebíráme k řešení jak jednotlivé pohledávky, tak i celé soubory, které jsou podrobeny prvotní analýze, kde zjišťujeme především právní titul pohledávky, bonitu dlužníka a následně navrhujeme řešení (inkaso, odkup s následným prodejem, realizace dvou či vícestranného zápočtu atd.).

 

Vpřípadech, kdy dlužník nemá hotové finanční prostředky, má likvidní aktiva (vlastní pohledávky, zboží, může nabídnout službu) - vyvineme aktivitu jednak ke zobchodování produktu, ale především legislativně zajistíme celou transakci s konečným peněžním plněním na Váš účet. - samozřejmě toto vše-po předchozím projednání s Vámi.

 

Ke každému obchodnímu případu přistupujeme individuálně – každá pohledávka je jiná, jakož i osoba dlužníka. Na každý jednotlivý případ je vedena dokumentace o realizovaných opatřeních, provedených úkonech, či navrhovaných řešeních. V průběhu samotné realizace pohledávky je zároveň prováděno důkladné prověření veškerých majetkových aktiv dlužníka.


Smluvní vztah :

Mezi věřitelem a naší kanceláří je uzavřena mandátní smlouva na dobu určitou, či neurčitou s výpovědní lhůtou jednoho měsíce. Vaše pohledávky budou individuálně posouzeny a vybráno jejich nejoptimálnější a pro Vás nejvýhodnější řešení.


Smluvní provizní odměna :

Nemalé náklady na řešení pohledávek, tedy vyhledání dlužníka, jeho oslovení, jednání s ním, jsou v režii kanceláře. Výše odměny kanceláře je závislá na výši a stáří pohledávky, právnímu titulu pohledávky, úplnosti předané dokumentace pohledávky a časové náročnosti vymáhání.

Provizní odměna je odstupňována na základě úspěšnosti a smluvní dohodě s věřitelem
při úspěšné realizaci 100% pohledávky

 • odměna 20% až 50% z výše pohledávky

 • odměna 10% při uzavření splátkového kalendáře s dlužníkem

 • odměna 15% z každé splátky zaplacené dlužníkem

 

Úspěšnost :

V žádném případě neslibujeme a nenabízíme nemožné, tedy naprostou 100 % úspěšnost. Každá pohledávka je naprosto specifická a vyžaduje zcela individuální přístup.

Vhodně kombinujeme odborné znalosti a zkušenosti z oblasti legislativy, ekonomiky, asertivity, psychologie, rétoriky, profesionálního vyjednávání, flexibilního zpracování a vyhodnocování dat, s úzkým profesním propojením na advokátní kancelář a následně exekutorský úřad.

Pokud po zvážení naší nabídky dojdete k názoru, že spolupráce s námi bude pro Vás přínosem, kontaktujte nás.

 

 

(C) 2006 Podnikani.com - Všechna práva vyhrazena.                Podmínky užití